Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Presenta ApS CVR 42449636 – herefter kaldet Profilkonfekt.

1. AFTALEGRUNDLAG

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft den 01.05.2022 og er uden videre at anse som en integreret del af ethvert tilbud, salg eller leverance fra Profilkonfekt til selskabets kunder, når dette dokument er vedhæftet salgsaftalen eller ordrebekræftelsen, eller der i øvrigt er henvist hertil.

1.2 Ændringer i eller fravigelser fra nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal for at være gyldige udfærdiges eller bekræftes skriftligt.

1.3 Ændringer i indgåede aftaler om salg eller leverance skal for at være gyldige udfærdiges eller bekræftes skriftligt.

2. PROFILKONFEKT TILBUD/ORDREOPTAGELSE

2.1 Alle Profilkonfekt tilbud afgives med forbehold for tilbagekaldelse. Indtil kundens accept er kommet frem til Profilkonfekt, er Profilkonfekt således berettiget til at tilbagekalde tilbuddet. Profilkonfekt meddeler straks kunden, såfremt et tilbud tilbagekaldes.

2.2 Afgiver Profilkonfekt tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til Profilkonfekt senest 4 uger fra tilbuddets dato.

2.3 Ordrer optaget telefonisk betragtes som tilbud fra kunden til Profilkonfekt og er først bindende for Profilkonfekt ved fremsendelse af ordrebekræftelse.

3. LEVERINGSSTED, -TID OG -MÆNGDE

3.1 Medmindre andet er særskilt skriftligt aftalt, er leveringsstedet kundens adresse, ab fabrik.

3.2 Leveringstiden eller -perioden fremgår af Profilkonfekt tilbud eller ordrebekræftelse. Angives der en bestemt dato for levering, er denne alene at betragte som en vejledende dato. Profilkonfekt skal være berettiget til at foretage levering tidligere end angivet, medmindre andet aftales skriftligt. Profilkonfekt skal endvidere være berettiget til at foretage levering indtil 15 dage senere end aftalt uden at dette anses for forsinkelse. Profilkonfekt giver ikke særskilt meddelelse om en sådan senere levering, medmindre der er truffet særskilt aftale om ”overvågning” af leverancen eller ”ekspreslevering”.

3.3 De i ordrebekræftelsen angivne leveringstider forudsætter, at trykfærdigt repromateriale eller produktionsværktøjer foreligger. Forsinkelse af trykmateriale, forårsaget af kunden, medfører forskydning af leveringstermin hos Profilkonfekt, som ikke nødvendigvis modsvarer forsinkelsen fra kunden. Står Profilkonfekt for repromateriale eller produktionsværktøjer (specialdesignede produkter), forudsætter overholdelse af leveringstiden, at kunden skriftligt godkender det fremsendte repromateriale inden for den af Profilkonfekt herfor angivne frist.

3.4 Leveringsbetingelserne i pkt. 3.2 gælder tillige for de enkelte leverancer under en afkaldsordre. For afkaldsordrer gælder i øvrigt, at medmindre andet er særskilt skriftligt aftalt, skal hele leverancen være kaldt til levering af kunden inden for 12 måneder fra ordrebekræftelsens dato.

3.5 Profilkonfekt er til enhver tid berettiget til at foretage delleverancer.

3.6 Levering sker ved Profilkonfekt overgivelse af varerne til kunden eller en i dennes interesse antaget fragtfører, også selvom denne transportør er udvalgt og/eller bestilt af Profilkonfekt. Ved levering overgår risikoen for det leverede til kunden. Dette gælder således også i tilfælde, hvor Profilkonfekt har arrangeret befragtningen for kunden.

3.7 Profilkonfekt forbeholder sig ret til at over- eller underlevere med op til 15% af ordremængden. Over- og underlevering har ingen indflydelse på pris pr. enhed. Profilkonfekt påtager sig nøjagtig levering efter nærmere skriftlig aftale.

4. AFBESTILLING OG ÆNDRINGER AF OPTAGNE ORDRER

4.1 Afbestilling af afgivne ordrer og ændringer heri accepteres som udgangspunkt ikke. I særlige situationer vil Profilkonfekt dog efter nærmere aftale acceptere ændringer og afbestilling af ordrer mod betaling af de herved forbundne omkostninger.

4.2 Ved afkaldsordrer accepterer Profilkonfekt efter første leverance afbestilling af den resterende del af ordren. Ved en sådan afbestilling faktureres kunden 50% af ordrens restværdi som dækning for omkostninger til tryk, folie, klicheer, fragt mellem leverandører og lignende.

4.3 Annullering af en ordre eller ændringer heri er først endeligt bindende accepteret af Profilkonfekt ved Profilkonfekt fremsendelse af skriftlig bekræftelse herpå.

5. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

5.1 Prisangivelser i kataloger, prislister etc. er orienterende og kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel.

5.2 Prisangivelser i tilbud er kun forpligtende for Profilkonfekt i det omfang, tilbuddet endeligt og bindende accepteres inden udløbet af acceptfristen for tilbuddet.

5.3 Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms.

5.4 Indrømmes kunden rabat, beregnes denne på grundlag af fakturaprisen, ekskl. omkostninger, til produktionsværktøjer, forsendelse m.v.

5.5 Enhver prisangivelse er endvidere baseret på de på afgivelsestidspunktet gældende toldsatser samt øvrige offentlige/lovbestemte afgifter og byrder. I tilfælde af ændringer i disse vil prisen blive reguleret tilsvarende. Denne ret til korrektion bortfalder ikke ved tilbuddets accept.

5.6 I det omfang der i ordren indgår underleverancer fra tredjemand, forbeholder Profilkonfekt sig retten til at korrigere tilbuddet i overensstemmelse med eventuelle prisændringer hos underleverandøren. Denne ret til korrektion bortfalder ikke ved tilbuddets accept. Tilbud uden nærværende forbehold afgives efter nærmere aftale.

5.7 Alle priser er eksklusive pakke- og eventuelle forsendelsesomkostninger.

5.8 Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske inden 14 dage fra levering.

5.9 Ved længerevarende aftaler, herunder afkaldsordrer, forbeholder Profilkonfekt sig retten til at fakturere a conto ved hver delleverance og/eller månedsvis.

5.10 Betalinger ved check, kontooverførsler eller andre betalingsanvisninger modtages med sædvanligt dækningsforbehold, og betaling anses først for sket ved fuld og endelig indløsning/ udbetaling.

5.11 Ved betaling efter forfald beregnes rente med 1,5% pr. påbegyndt måned fra forfald og til betaling sker.

5.12 Ved manglende betaling til forfaldstid fremsender Profilkonfekt betalingsrykker. Såfremt rykker fremsendes, beregnes et gebyr herfor stort kr. 125,00.

5.13 Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på Profilkonfekt, som ikke er skriftligt anerkendt af Profilkonfekt, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

6. PROFILKONFEKT’  FORSINKELSE

6.1 De af Profilkonfekt opgivne leveringstider er baseret på Profilkonfekt bedste skøn, herunder oplysninger indhentet fra eventuelle underleverandører.

6.2 Foreligger der, jf. pkt. 3.2, forsinkelse fra Profilkonfekt side med hensyn til levering, og ønsker kunden at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, skal kunden, efter at forsinkelsen er indtrådt, give Profilkonfekt skriftlig meddelelse herom med et rimeligt varsel på ikke under 15 dage til at foretage levering. Først efter udløbet af dette varsel, uden at levering er sket, er kunden berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Ved misligholdelse gælder denne aftales pkt. 11.

6.3 Medmindre andet er aftalt, betragtes en levering, som jf. pkt. 6.2 ikke giver kunden ret til at hæve aftalen, som værende i enhver henseende rettidig, således at kunden ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for Profilkonfekt.

6.4 Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at Profilkonfekt er i en situation som angivet i pkt. 6.6, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettigede til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelser finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

6.5 Profilkonfekt skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele kunden ændringer i leveringstiden.

6.6 Leveringstiden er for enhver ordre angivet under forbehold for force majeure som f.eks. strejke, lockout, krig, uroligheder, brand, import/eksport restriktioner, transportproblemer, almindelig vareknaphed eller omstændigheder i øvrigt, der gør opfyldelse af aftalen urimelig byrdefuld. Forbeholdet omfatter også forsinkelse med eller mangler ved leverancer fra underleverandører på grund af førnævnte omstændigheder.

6.7 En aftalt leveringstid må forventes ændret, såfremt kunden ønsker tilpasninger eller ændringer foretaget, som ikke var kendt ved ordrens optagelse

7. KUNDENS FORSINKELSE

7.1 Kundens betaling skal for hver enkelt leverance ske i overensstemmelse med de under pkt. 5 anførte bestemmelser. Såfremt kunden ikke foretager rettidig betaling for én leverance, er Profilkonfekt berettiget til at standse eventuelle yderligere leverancer, herunder leverancer på afkaldsordrer.

7.2 Såfremt leveringen udskydes på grund af kundens forhold (fordringshavermora), er Profilkonfekt, medmindre andet skriftligt aftales, berettiget til at foretage fakturering, som om levering var sket til aftalt tid.

8. MANGLER

8.1 Ved levering skal kunden straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

8.2 Såfremt kunden finder, at det solgte er behæftet med en mangel, skal dette straks meddeles og konkretiseres skriftligt over for Profilkonfekt, senest 8 arbejdsdage fra modtagelsesdato. Kan Profilkonfekt anerkende manglen, har kunden valgmulighed mellem at opnå tilbagebetaling af købesummen for de mangelfulde varer eller anmode Profilkonfekt om afhjælpning af manglen (omlevering). I begge tilfælde skal de oprindelige varer returneres. Afhjælpning kan dog nægtes af Profilkonfekt, hvis omkostningerne hertil er uforholdsmæssigt høje. Vælger kunden omlevering, accepterer kunden den forsinkelse af ordren, som herved sker.

8.3 Kan Profilkonfekt ikke anerkende manglen, eller opstår der af anden grund tvist mellem Profilkonfekt og kunden vedrørende det leverede, gælder denne aftales pkt. 11.

8.4 Afvigelser i farvetone, form- og smagsændringer såvel som øvrige ændringer i udseende, dimensioner, vægt etc. forbeholdes, såfremt produktet ikke ændres væsentligt og ikke på punkter af afgørende betydning for kunden. Ved konvertering fra pantonefarver til CMYK eller lign., må påregnes synlig variation fra oprindelsesfarven. Sådanne afvigelser udgør ingen mangel.

8.5 Ved produktion af direkte indfarvede produkter (f.eks. Logobolcher og –slikkepinde) anvendes udelukkende EU-godkendte levnedsmiddelfarver, hvilket kan bevirke større farveafvigelser end ellers, jf. pkt. 8.4. Sådanne farveafvigelser udgør ingen mangel.

8.6 Mængdeafvigelser pr. pakkeenhed kan forekomme, da vægt pr. stk. kan variere. Sådanne afvigelser udgør ingen mangel. Mængde beregnes som gennemsnit på en hel leverance.

8.7 Profilkonfekt er ikke ansvarlig for fejl, der skyldes, at kunden ikke har opbevaret det solgte som foreskrevet under generel produktinformation.

8.8 Såfremt kunden har opdaget eller burde have opdaget en mangel, og han ikke reklamerer som anført i pkt. 8.2, kan han ikke senere gøre manglen gældende over for Profilkonfekt.

9. PRODUKTIONSVÆRKTØJER

9.1 Produktionsværktøjer som tegninger, prøver, forme, film, klichéer, trykvalser og lign. er Profilkonfekt ejendom. Dette gælder, uanset om kunden eller tredjemand eventuelt har bidraget til produktionsværktøjerne, finansielt eller på anden måde. Profilkonfekt forbeholder sig retten til at anvende produktionsværktøjerne til ordrer fra andre kunder, dog ikke de første 6 måneder efter levering af oprindelsesvaren.

10. PRODUKTÆNDRINGER

10.1 Profilkonfekt forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for kunden.

11. ANSVARSBEGRÆNSNING

11.1 Profilkonfekt eventuelle erstatningsansvar begrænser sig til tilfælde, hvor Profilkonfekt har udvist grov uagtsomhed eller forsæt, og erstatningsansvaret omfatter kun tab, der direkte skyldes fejl eller mangler ved Profilkonfekt ydelser. Profilkonfekt eventuelle erstatningsansvar omfatter således på intet tidspunkt driftstab, avancetab eller andet indirekte tab af nogen art.

11.2 Ingen af parterne anses at have misligholdt sine forpligtelser over for den anden part, hvis årsagen til den manglende opfyldelse er omstændigheder, som den pågældende part ikke har reel indflydelse på, eksempelvis manglende eller utilstrækkelig levering fra leverandør, arbejdsnedlæggelse, vejrlig, regeringsindgreb, indgreb fra offentlige myndigheder, arbejdskonflikt, ildebrand, import- eller eksportforbud, valutarestriktioner, generel materialemangel, transportforhold m.v., idet sådanne forhold betragtes som force majeure.

12. KATALOGER OG BESKRIVELSER

12.1 Enhver oplysning angående vægt, farve, smag, udseende og dimension m.v. i kataloger, beskrivelser og prislister m.v. anses alene som orienterende og er kun forpligtende i det omfang, der udtrykkeligt henvises til dem i tilbud og/eller ordrebekræftelse.

13. EJENDOMSFORBEHOLD

13.1 Ejendomsretten til det solgte forbliver hos Profilkonfekt, indtil hele købesummen er betalt.

14. VÆRNETING

14.1 Tvister i medfør af nærværende aftale eller aftaler, der knytter sig hertil, afgøres ved Københavns Byret, Sø- og Handelsretten i København eller Østre Landsret som første instans efter retsplejelovens regler om fordelingen af retssager mellem disse retter.

Generel produktinformation

Alle Profilkonfekt produkter leveres friskproduceret, hvorfor holdbarheden afhænger af håndtering under transport og oplagring hos kunden. Den nedenfor anførte holdbarhed betinges af opbevaring som anført.

Generel holdbarhed for alle sukkervarer undtaget chokolade: Op til 12 måneder fra produktionsdato, betinget af opbevaring i mørkt lokale med konstant luftfugtighed mellem 50–60% og temperatur mellem 15–18 grader.

For massiv chokolade gælder 6 måneders holdbarhed og for fyldt chokolade 3 måneders holdbarhed under tilsvarende forhold.

Vedr. tryk og farver bemærkes:

Bolcher/karameller:
På bolchefolie trykkes med flexotryk og blandingsfarver, der kan forårsage mindre afvigelser fra det godkendte materiale. Leveres i op til 3 Pantone farver. Vi tager forbehold for chancering -”flammer”- på vinger, samt at visse nuancer kan smitte af. Tryk på sølvfolie kan bevirke afsmitning. Levering minimum 5 uger efter godkendt repro.

Logobolcher/slikkepinde:
Da bolchemassen håndlaves, kan skrift og motiver forskydes betydeligt. Da bolcherne ikke produceres i standardfarver, kan det færdige produkt afvige fra det ønskede.

Pastiller:
Æsker trykkes i CMYK-farver (4-f Europa). Tryk kan forskydes ved falsning og montering. Planoæske fremsendes til orientering inden påfyldning mod forudgående skriftlig aftale herom. Der kan ikke foretages korrektioner af pastilæskens design og udseende på dette tidspunkt.

Mintcard:
Direkte silketryk produceres i op til 4 pantonefarver. Etiketter produceres i pantonefarver eller i CMYK (4-f Europa) på hvid baggrund. Endelig korrektur af etiketter fremsendes inden trykning.

Chokoladekvadrater og mintpacks:
Der trykkes på banderole i CMYK (4-f Europa) på hvid baggrund. Alternativt kan der trykkes op til 4 farver pantone. Logo kan forskydes en smule under montering. Endelig korrektur fremsendes inden trykning.

Flow-pack chokolade:
På hvid eller metalfolie trykkes op til 2 farver med få standardfarver. Mindre afvigelser fra det godkendte materiale må forventes.

Dataanvendelse
Jeres informationer er sikret hos os. Profilkonfekt hverken sælger eller videregiver personlige eller virksomhedsdata til tredjepart.

Anvendelse af e-mails: Såfremt en organisation eller person, enten via direkte mail, eller profilkonfekt.dk,har videregivet Deres e-mailadresse, forbeholder Profilkonfekt sig ret til at bruge samme e-mail til markedsføreng, t.e.x. i form af udsendelse af elektroniske nyhedsbreve.

 

[Tidligere handelsbetingelsers gyldighed bortfalder med udgivelsen af denne udgave.]