CSR hos Profilkonfekt

CSR handler om virksomheders og organisationers integration af etiske, sociale og miljømæssige hensyn i deres måde at drive forretning på.

De fleste virksomheder arbejder med forskellige former for social ansvarlighed. Det kan være sponsorater, miljørigtig affaldshåndtering, ansættelse af medarbejdere i fleksjob eller noget helt fjerde.

CSR OG LEVERANDØRKÆDEN
Profilkonfekt arbejder sammen med forskellige leverandører fra mange lande. Det er både producenter af råvarer, folie, emballage, kontorartikler samt transportfirmaer, It-leverandører etc.

Vi bekymrer os om, hvordan vores leverandører og samarbejdspartnere opfører sig; om de lever op til krav og standarder og overholder konventioner. Vi lægger vægt på ordentlige arbejds- og miljøforhold.

EKSEMPLER PÅ CSR I LEVERANDØRKÆDEN
Hos Profilkonfekt tager vi vores ansvar alvorligt, og vi stiller derfor krav til vores leverandører og samarbejdspartnere om at agere ansvarligt i forhold til både miljø og arbejdsforhold.

Vi stiller f.eks. krav i forhold til:

Ansættelsesvilkår: At alle ansatte modtager en ansættelseskontrakt. Det bør ligeledes sikres, at medarbejdernes løn og sociale vilkår overholder – eller er bedre end – gældende lokale forhold.
Arbejdsmiljø: At leverandøren overholder de aftalte krav til arbejdsmiljøet. Løbende kontrol.
Miljø: At sikre at leverandørens faktiske og potentielle miljøpåvirkninger er kendte. Dette gælder både for produktion og brug af produktet.
Foreningsfrihed: At leverandøren respekterer de ansattes ret til at forene sig og forhandle kollektivt.
Korruption og bestikkelse: At ingen leverandører eller samarbejdspartnere har forbindelse til bestikkelse eller korruption. Løbende kontrol.
Ikke-diskrimination: At leverandøren ikke udøver forskelsbehandling over for sine ansatte på grund af etnisk oprindelse, køn, religion, alder, handikap, seksuel orientering, politisk anskuelse eller andet.
Fravalg af specifikke industrier

Hos Profilkonfekt fravælger vi producenter ud fra etiske overvejelser.

Grundtanken er, at Profilkonfekt ikke lukker øjnene for kritisable forhold, blot fordi de finder sted i en anden virksomhed. Som aftager af et produkt er Profilkonfekt i en position, hvor vi kan stille krav, og det benytter vi os af.

CSR-EKSEMPLER – PROFILKONFEKT OG MILJØHENSYN
I vores valg af leverandører og produkter vægter Profilkonfekt hensynet til miljøet højt. Miljøpåvirkningerne fra forskellige leverandører og produkttyper varierer.

Hos Profilkonfekt benytter vi leverandører så tæt på vores nærmarkeder som muligt og begrænser herved Co²- udledningen.
Hos Profilkonfekt producerer vi produkter indpakket i bionedbrydeligt folie, hvor det er teknologisk muligt.
Eftersom vore produkter hører ind under fødevarelovningen er trykfarver og emballage selvfølgelig giftfrie og overholder alle krav.

SAMFUNDSAKTIVITETER
Inden for CSR er samfundsaktiviteter en samlet betegnelse for virksomhedens involvering i forskellige former for partnerskaber, sponsorater og andre relationer med det omkringliggende samfund. Fællesnævneren er, at aktiviteterne i en alle anden forstand bidrager til den kulturelle, sportslige og almennyttige samfundsudvikling.

PROFILKONFEKT HAR VALGT AT STØTTE FØLGENDE PROJEKTER:
Danmarks Børnefond – en dansk fond underlagt tilsyn, som støtter socialt udsatte og syge børn med kontante beløb på mellem kr. 5.000-15.000. 33 børn har til dato modtaget støtte.
Natteravnene – voksne, der går på gaden og forsøger at skabe tryghed for de unge ved at være til stede. Vi støtter med bolcher.
Reden – et være- og rådgivningssted for narkoprostituerede kvinder og hjemløse. Reden har modtaget kr. 50.000 i støtte
Virksomhedspraktik og jobprøvning i samarbejde med de lokale jobcentre.
Profilkonfekt har en strategi om at støtte ét velgørende projekt årligt med kr. 50.000.

CSR-EKSEMPLER – PROFILKONFEKT OG MEDARBEJDERAKTIVITETER
Hos Profilkonfekt arbejder vi med forskellige emner inden for området medarbejderaktiviteter.

KOMPETENCEUDVIKLING – LIVSLANG LÆRING
Uddannelse og løbende udvikling af faglige og personlige kompetencer er en forudsætning for at kunne understøtte Profilkonfekts forretningsmæssige udvikling samt sikre den enkelte medarbejders jobmuligheder på kort og lang sigt.

SIKKERHED OG SUNDHED
Stresspolitik med forskellige værktøjer såsom rygestopkurser, alkoholpolitik, udvikling af et godt psykisk arbejdsmiljø, gode procedurer i forbindelse med sygefravær og tilbagevenden til arbejde.